botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

  
คณะกรรมการดำเนินการ
     
   
  นายนัทธี  ถิ่นสาคู  
  ประธานกรรมการ  
     
นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ นายนิยม พรหมขุนทอง
รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
     
ผศ.สมพงศ์ ศิริสมบัติ นายสุชาย จินะเสนา นายสุโขทัย ต่อพงษ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ นายวาริน ขาวทอง นายสวัสดิ์ ชุมรักษ์
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายขัมน์ สุขาพันธุ์ นางอิศรา ณ นคร นายชวนศักดิ์ จำปาทอง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน นายสุพัตร พัฒการีย์
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป