botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

  
คณะกรรมการดำเนินการ
     
   
  นายพงษ์ศักดื์  วิสุทธิ์  
  ประธานกรรมการ  
     
นายนิยม พรหมขุนทอง นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน
รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
     
นายระวิ ดาบทอง นายมนตรี อารีราษฎร์ นายนวลลออ รุ่งโรจน์สาธรกิจ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
นายเอกชัย ไชยสุวรรณ์ นางวิไลวรรณ ทองหนูนุ้ย นายคัมภีร์ นิลวรรณ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายอดุล นาคะโร นายมานะ ตัณฑัยย์ นางอิศรา ณ นคร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ นางสาวสมจิต ธัญประสาท นางสาวกิตติมา มณีโชติ
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ