botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

  
คณะกรรมการดำเนินการ
     
   
  นายนัทธี  ถิ่นสาคู  
  ประธานกรรมการ  
     
นายนิยม พรหมขุนทอง นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง
รองประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
     
นายวิลาศ ปริญญานิยม นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ นายวาริน ขาวทอง
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
     
นายปัญญา หัตถิ นางสาวสมจิต ธัญประสาท นางสาวกิตติมา มณีโชติ
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายประชา ชลชวลิต นางอิศรา ณ นคร นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร
กรรมการ กรรมการ กรรมการ
     
นายวินัย สุริยปราการ นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน นายรังสรรค์ พลสมัคร
กรรมการและเหรัญญิก กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
     

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป