botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 

ฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด


ฌาปนกิจสงเคราะห์ศพสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด

มีวัตถุประสงค์ เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพของสมาชิก/ครอบครัวสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ที่ถึงแก่กรรม และเพื่อคุ้มครองสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ และใช้เป็นหลักค้ำประกันเงินกู้ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของผู้สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ศพ

 1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ อายุไม่เกิน 55 ปี
 2. ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์อายุไม่เกิน 50 ปี และบรรลุนิติภาวะ
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต
 4. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ในวันสมัคร
 5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือเรื้อรังจนรักษาไม่หาย
 7. มีทะเบียนบ้านถูกต้องตามกฎหมาย
 8. ต้องมีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ
 9. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดภูเก็ต เท่านั้น

หลักฐานในการสมัคร

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 3. ใบรับรองแพทย์ (จากสถานพยาบาลของรัฐ)
 4. หนังสือมอบหมายให้รับเงินสงเคราะห์พร้อมรูปถ่าย

ค่าสมัคร

 1. ค่าสมัคร 50 บาท
 2. ค่าบำรุงปีละ 50 บาท
 3. เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4 ศพ (400 บาท)
  รวมเงินที่ต้องจ่ายในวันสมัคร 500 บาท