Information

เข้าร่วมการสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน
       สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต) จัดโครงการสัมมนาการปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์และแก้ไขปัญหาหนี้สิน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ตเป็นประธานที่ประชุม และนายดรุณ สุกใส รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบเงินอุดหนุนการจัดโครงการจำนวน 49,000 บาท พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องกฎหมายสหกรณ์การปฏิบัติตามระเบียบของนายทะเบียนและการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
       จากนั้นในช่วงบ่าย สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ตได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และประชุมคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต โดยได้เลือกตั้งคณะกรรมการ ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 ของ สสจ.ภูเก็ต โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ สอ.ครูภูเก็ต ได้รับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็น ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งการประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด และเพื่อหมุนเวียนคณะกรรมการสสจ. เพื่อร่วมกันบริหารจัดการ โดยมีสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นคณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน โดยมีสหกรณ์สมาชิกจำนวน 44 สหกรณ์ เพื่อร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายในระดับจังหวัดต่อไป
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป