Information

โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น
       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จัดโครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น) โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 4 อาชีพ ได้แก่
       1.ทำน้ำยาอเนกประสงค์
       2.กาแฟสด
       3.ประดิษฐ์ของชำร่วย
       4.ข้าวเกรียบปากหม้อ/สาคูไส้ไก่
       เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง และสามารถนำไปปรับใช้ดำเนินชีวิตและเพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริม และลดร่ายจ่ายของตนเองและครอบครัว มีผู้เข่าร่วมโครงการ 120 คน และได้รับความร่วมมือจากคณะครูวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เป็นผู้ให้ความรู้ในการอบรมอาชีพให้กับสมาชิก ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด