Information

โครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร
       วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิภา สายรัตน์ ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ด้วย การจัดโครงการประชาสัมพันธ์และภาพลักษณ์ขององค์กร เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ พร้อมด้วยได้จัดให้พบปะกับสมาชิก เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของสหกรณ์ รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารให้สมาชิกได้รับทราบ ผลการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการของสหกรณ์ต่อไป
       ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกและโรงเรียนทีได้รับผลกระทบอุทกภัยอีกด้วย ณ โรงแรมเดอะพาโก้ดีไซน์ภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด