Information

โครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566
       วันที่ 10 ธันวาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 2565-2569 และจัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปี 2566 โดยมีประเสริฐศักดิ์ ณ นคร สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีและเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบผลการประเมินผลการดำเนินงาน ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ นายพิทักษ์ คมขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการ สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง และเจ้าหน้าที่ ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่าแอนด์สปา จ.พังงา
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด