Information

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 10 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ทั้งนี้นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึกให้กับคณะ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด