Information

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
       วันที่ 11 มีนาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการดำเนินการและกฎกระทรวง ประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานสหกรณ์และการอ่าน วิเคราะห์งบการเงิน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ นายพิทักษ์ คงขลิบ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมกระทะทองกอล๊ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดพังงา
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด