Information

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน
       วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ จำกัด เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (รองประธานกรรมการ) และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมต้อนรับคณะ พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด