Information

โครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ (การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3)
       วันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสหกรณ์-ชุมชนสัมพันธ์ (การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3) เป็นการแข่งขันฟุตบอล นักเรียนอายุไม่เกิน 12 ปี ในเครือ สพป.ภูเก็ต, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลและแชร์บอล ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษากับคณะสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยมีนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี มีนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน รองประธานกรรมการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีประธานกรรมการ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือ สพป.ภูเก็ต , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวปิดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี ตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคมและจริยธรรม ณ สนาม TX-PARK จังหวัดภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด