Information

โครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น)
       เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 กันยายน 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการดำเนินธุรกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (อบรมอาชีพระยะสั้น) โดยมีนายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี มีการจัดอบรมอาชีพระยะสั้น จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้
       1.การขายสินค้าออนไลน์ โดยมีวิทยากรจากชุมนุนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
       2.การทำขนมจีบไก่ โดยมีอาจารย์จากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต
       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายท่านสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ และกล่าวปิดโครงการ การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกมีความร ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อให้สมาชิกมีรายได้เสริม และลดรายจ่ายของตนเองและครอบครัว ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ รวม 80 คน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด