Information

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่
       เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมคณะกรรมการ ได้พบปะพูดคุยกับสมาชิกใหม่ การปฐมนิเทศในครั้งนี้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ สิทธิและสวัสดิการ หลักเกณฑ์การกู้เงินประเภทต่างๆ รวมถึงการรับทราบช่องทางการติดต่อสื่อสาร/การสอบถาม ข้อสงสัย และสิ่งอำนวยความสะดวกให้การบริการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด