Information

โครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
       วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายอรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อม บรรยายเรื่อง แนวทางการดำเนินการช่วยเหลือหนี้สินครู นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาเลขาธิการสภาการศึกษา บรรยายเรื่องจรรยาบรรณของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และนายพิพัฒน์ นาคธรณินทร์ สหกรณ์จังหวัดภูเก็ต บรรยายเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกฎกระทรวง , กฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา พังงา ภูเก็ต ระนอง ,คณะกรรมการดำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะ ฮอท สปริง บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.พังงา
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด