Information

ประชุมโครงการและงบประมาณตามโครงการ ประจำปี 2567
       วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด จัดประชุมโครงการและงบประมาณตามโครงการ ประจำปี 2567 โดยมีนายนิยม พรหมขุมทอง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมนายเทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ และนายสมพร ฉั่วสกุล เป็นที่ปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขโครงการ และวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
       ภูษณิศา..ภาพ /ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||    ข่าวทั้งหมด