botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 


ประกาศ/ข่าวด่วน

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2567
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต 2567
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2566
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2567
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2566
การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2566
ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
ประกาศการสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2567
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ตำแหน่งพนักงานขับรถ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสหกรณ์
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
การแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565