botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
botton_order
 
menu_regulation
botton_order
botton_ruls
 
menu_regulation
 
 
 

 


ประกาศ/ข่าวด่วน

<
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2565
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 8
แบบหนังสือค้ำประกัน
ใบเสนอราคาประกัน
เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ
ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2566
การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2566
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 7
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 6
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการ
การให้เงินสนับสนุนโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2564
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565
การรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2565
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกทีได้รับผลกระทบเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)(ครั้งที่ 5)
การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2564
การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์
ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต <
แบบขอพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ (หลักทรัพย์ค้ำประกัน) ตามโครงการช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด -ไนน์ทีน (COVID-19)
การช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด – ไนน์ทีน (COVID – 19)
เอกสารประกวดราคาแนบท้ายประกาศ
ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ฯ และสมาชิกทำประกันชีวิต ปี 2565
การสรรหาบริษัทประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 4
การรับเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19) ครั้งที่ 3
การงดซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างเดือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2563
รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2563
การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)
การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2563
ผลการสรรหาบริษัทประกันชีวิต
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
การปิดโครงการให้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
คำขอกู้เงินพิเศษช่วยเหลือสมาชิก (กรณีได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ว่าด่วยก่ารให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2563การให้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ประกาศ การแก้ไขปัญหาให้สมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิด-ไนน์ทีน (Covid-19)
การงดรับเงินฝากประจำ 18 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2562
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2563
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2562
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาชีวิต
การให้ทุนการศึกษา ประจำปี 2562
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สมาชิกท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
การเสนอราคาประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกสหกรณ์
ขั้นตอน ยื่นคำขอกู้สามัญ
การจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพสมาชิก
การชะลอการจ่ายเงินสวัสดิการและเงินอื่นใดให้กับสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ทีได้รับทุนการศึกษาบุตร ประจำปี 2561
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2562
ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี2561
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องการซื้อหุ้นของสมาชิก
ขยายเวลารับสมัครสมาชิกประเภทสามัญ และสมาชิกสมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี กรณีพิเศษ
การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ประจำปี 2561
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตจำกัด เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ็เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ปี 2561
ผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561
ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
ประกาศ รับสมัคร ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561
ประกาศ รับสมัคร คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต ประจำปี 2561


 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป