Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพ ( 20 กพ.63 )
       วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดย นายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์(รองประธานกรรมการ) ,นายนิยม พรหมขุนทอง(รองประธานกรรมการ) ,นายเกรียงศักดิ์นาดปาน(กรรมการและเลขานุการ) ,นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) ,น.ส.สมจิต ธัญประสาท (กรรมการ) ,นายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพ ให้กับทายาท นางสาววราภรณ์ วัจนะพันธ์ ณ วัดโฆษิตวิหาร
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป