Information
มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มและเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (22 มิย. 63)
       วันที่ 22 มิถุนายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธาน) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) นายอนุรักษ์ รุ่งเรื่อง (กรรมการ) ,นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการ), นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันชีวิตกลุ่มและเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาทของ นายสุนทร เอกวุฒิพงศ์ชัย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด