Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (30 กค. 63)
       วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการ) ,นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) ,นายปัญญา หัตถิ (กรรมการ) ,นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) ,นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (ที่ปรึกษา) นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาทของ นายเผดิม วงศ์ชุมพิศ ณ วัดเมืองใหม่
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป