Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพครูไทย (6 สค. 63)
       วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต นำโดยนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) ,นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพครูไทย ให้กับทายาทของ ของนายมนตรี วัลยะเพ็ชร์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด