Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก , มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม (15 ตค. 63)
       วันที่ 15 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) นายปัญญา หัตถิ (กรรมการ) , นายคัมภีร์ นิลวรรณ (กรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) , นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก , มอบเงินประกันชีวิตกลุ่ม ให้กับทายาท นายประวิทย์ จันทวงศ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด