Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (2 ธค. 63)
       วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต โดยนายสุวัชร์ โกยสมบูรณ์ (รองประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ (กรรมการ), นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (กรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) , นายปัญญา หัตถิ (กรรมการ),นางสาวกิตติมา มณีโชติ (กรรมการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) , นายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ) และนางเนาวรัตน์ ฉั่วเจริญ (รองผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาทของ นายมนัส กิตติกุล ณ วัดท่าเรือ
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770
เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ( จันทร์ - ศุกร์ )
การเงิน (รับ-จ่าย) 08.30-15.00 น.
ส่งเอกสาร 08.30-16.30 น.

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป