Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (20 มค.65)
       วันที่ 20 มกราคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายเกรียงศักดิ์ นาคปาน (กรรมการและเลขานุการ), นายวินัย สุริยปราการ (กรรมการ) , นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นายทรงยศ ตันตระกูล ณ วัดเมืองใหม่
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด