Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (9 กพ.65)
       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) คณะกรรมการดำเนินการ และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้แก่ทายาทของนายประสิทธิ์ แต่สกุล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด