Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (21 กพ.65)
       วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้แก่ทายาทของนายอนิทท์ ทองสมบัติ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด