Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (7 มีค.65)
       วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) และนางเนาวรัตน์ สุทธิธรรมโสภณ (รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นายทรงยศ ตันตระกูล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด