Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (7 มีค.65)
       วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) ,นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ), นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) ,นางสาวกิตติมา มณีโชติ (กรรมการและเหรัญญิก),นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) ,นายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ)และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นางดวงจันทร์ เพื่อนรักษ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด