Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (8 มีค.65)
       วันที่ 8 มีนาคม 2565 นางเนาวรัตน์ สุทธิธรรมโสภณ (รองผู้จัดการฝ่ายธุรการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นางจรูญ สวัสดิเวช ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด