Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (5 เมย.65)
       วันที่ 5 เมษายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายรังสรรค์ พลสมัคร (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้แก่ทายาทของ นางปริญดา คุ้มบ้าน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด