Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (10พค.65)
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นายมาแอน สำราญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด