Information
มอบเงินประกันกลุ่ม (27 พค.65)
       วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ให้กับทายาท นางปริญดา คุ้มบ้าน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด