Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (27 พค. 65)
       วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาท นายกิตติ บุญยัง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด