Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (27 พค.65)
       วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นายสุวิช วงษ์จันทร์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด