Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (21 กค. 65)
       วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายวิลาศ ปริญญานิยม (กรรมการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาทนางสาวลิดา เสมอมิตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด