Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (25 กค. 65)
       วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) ,นายประชา ชลชวลิต (กรรมการ) นางสาวกิตติมา มณีโชติ (กรรมการและเหรัญญิก) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก ให้กับทายาทนางจิตรลดา หนูคง ณ วัดแสนสุข
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด