Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (24 สค.65)
       วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) พร้อมด้วย นายประชา ชลชวลิต (กรรมการ) นายเอกสิทธิ์ ขวัญเชียร (กรรมการ) , นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) , ที่ปรึกษาและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้กับทายาทนางปราณี จันทร์เพ็ญ ณ วัดพระทอง
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด