Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันกลุ่ม (2 กย.65)
       วันที่ 2 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) และ นายวิลาศ ปริญญานิยม (กรรมการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันกลุ่ม ให้กับทายาท นางสาวลิดา เสมอมิตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด