Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันกลุ่ม (2 กย.65)
       วันที่ 2 กันยายน 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นายอนุรักษ์ รุ่งเรือง (รองประธานกรรมการ) และ นายวิลาศ ปริญญานิยม (กรรมการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและประกันกลุ่ม ให้กับทายาท นางสาวลิดา เสมอมิตร ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
6/4 หมู่ 3 ถนนรัษฎานุสรณ์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 076-685212, 076-354770 , 094-579-9911
โทรสาร 076-354770

พัฒนาโดย © นางสาวภูษณิศา    ต้องเสรีกุล    เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รองรับเว็บเบราเซอร์ Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป