Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (22 กย.65)
       วันที่ 22 กันยายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นางสาวกิตติมา มณีโชติ (กรรมการและเหรัญญิก) และ นายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นางปราณี จันทร์เพ็ญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด