Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (26 กย.65)
       วันที่ 26 กันยายน 2565 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ)และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นายกิตติศักดิ์ มิตรารัตน์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด