Information
มอบเงินประกันกลุ่ม (25 ตค.65)
       วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) นายวินัย สุริยปราการ (รองประธานกรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ให้แก่ทายาทของนางจิตรลดา หนูคง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด