Information
มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( (28 ตค.65)
       วันที่ 28 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดย นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) มอบเงินประกันกลุ่ม ให้แก่ทายาทของนางอาภรณ์ ฟองศรีสิน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด