Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (18กพ.66)
       วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการและเหรัญญิก) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ), นายมานะ ตัณฑัตย์ (กรรมการ) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นางสาวพรพิลาส พรหมภักดี ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด