Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก (8 กพ.66)
       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการและเหรัญญิก) และนายสวัสดิ์ อยู่คง (ผู้จัดการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นางนฤมล วุฒิชาญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด