Information
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (17 กพ. 66)
       วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด โดยนายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) และนายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของออมทรัพย์ครูไทย ให้กับทายาทของนายอาทิตย์ อึ๋งสกุล ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด