Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (1 มีค.66)
       วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต และนายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการและเหรัญญิก)และผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกให้แก่ทายาท นายชม เจริญสุข ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด