Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( 10 มีค.66)
       วันที่ 10 มีนาคม 2566 นายพงษ์ศักดิ์ วิสุทธิ์ (ประธานกรรมการ) , นายนิยม พรหมขุนทอง (รองประธานกรรมการ) และนางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นายอำนาจ วรรณพรม ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด