Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (30 มีค.66)
       วันที่ 30 มีนาคม 2566 นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ กรรมการและเหรัญญิกและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกให้แก่ทายาท นางบุญช่วย มณีศรี ณ วัดฉลอง
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด