Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( 4 เมย.66)
       วันที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) , นายอดุลย์ บุญประสิทธิ์ (กรรมการและเหรัญญิก) และผู้จัดการ มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกและเงินประกันกลุ่ม ให้กับทายาท นางสาวบุญศรี เทพบำรุง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด