Information
มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ( 4 เมย.66)
       วันที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวสมจิต ธัญประสาท (กรรมการและเลขานุการ) , นางอิศรา ณ นคร (กรรมการ) มอบเงินกองทุนสวัสดิการและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ให้กับทายาท นายไพจิตร นาขวัญ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด