Information
มอบเงินสงเคราะห์ศพสมาชิก (11 พค.66)
       วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายนิยม พรหมขุนทอง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ตและผู้จัดการ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกให้แก่ทายาท นายนิวัต เกิดปากแพรก ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต
 

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด